Privacybeleid

Sjef.app B.V

 • Artikel 1 – Definities
  In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

  1. Sjef.app: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sjef.app B.V., gevestigd aan de Keizersgracht 169, 1016 DP te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 78331412;
  2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Sjef.app, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Sjef.app i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Sjef.app en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Sjef.app aanbiedt;
  4. website: de website www.sjef.app en de daarbij behorende mobiele applicaties die door Sjef.app wordt beheerd;
  5. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkenen geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
  6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.
 • Artikel 2 – Persoonsgegevens
  1. Voor Sjef.app is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Sjef.app volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Sjef.app gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  3. Sjef.app verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Sjef.app heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Sjef.app.
  4. Sjef.app verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
   a. voor- en achternaam;
   b. woonadres;
   c. postcode;
   d. telefoonnummer;
   e. e-mailadres;
   f. IP-adres;
   g. surfgedrag;
   h. locatiegegevens.
  5. Sjef.app verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
  6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Sjef.app kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Sjef.app raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Sjef.app zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Sjef.app middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal Sjef.app de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.
 • Artikel 3 – Grondslag en doeleinden van de verwerking 
  1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van pre-contractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene. 
  2. Sjef.app verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
   b. het uitbrengen van een offerte;
   c. het tot stand komen van de overeenkomst;
   d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
   e. om te voldoen aan administratieve plichten;
   f. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
   f. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
   g. om de website en de dienstverlening van Sjef.app te verbeteren;
   h. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.
  3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
  4. Sjef.app zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  5. Sjef.app verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Sjef.app streeft naar minimale gegevensverwerking.
  6. Sjef.app zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.
 • Artikel 4 – Profilering
  1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Sjef.app heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken. 
  2. Het doel van profilering is:
   a. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Sjef.app vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
   b. marketing analyses;
  3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies. 
  4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Sjef.app worden verwerkt:
   a. geslacht;
   b. leeftijd;
   c. locatiegegevens;
   d. zoekopdrachten ingevoerd op de website;
   e. surfgedrag.
 • Artikel 5 – Nieuwsbrieven
  1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Sjef.app. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6.
  2. Sjef.app zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 • Artikel 6 – Afmelden voor nieuwsbrieven
  1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
   a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
   b. door contact op te nemen met Sjef.app, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.
  2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven.
 • Artikel 7 – Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

 • Artikel 8 – Wissen van persoonsgegevens
  1. Sjef.app zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
   c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  2. Sjef.app is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.
 • Artikel 9 – Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Sjef.app zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
   a. Sjef.app daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   d. de doorgifte geschiedt aan een door Sjef.app voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Sjef.app een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.
 • Artikel 10 – Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  1. Op verzoek verleent Sjef.app aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Sjef.app van hem bijhoudt en verstrekt Sjef.app de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  2. Sjef.app biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Sjef.app van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen. 
  3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Sjef.app worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van Sjef.app. Sjef.app reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.
 • Artikel 11 – Bezwaar
  1. De betrokkene kan bij Sjef.app bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Sjef.app het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Sjef.app met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Sjef.app bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.
 • Artikel 12 – Recht van beperking
  1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Sjef.app verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.
 • Artikel 13 – Contact
  1. Voor vragen over de wijze waarop Sjef.app persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Sjef.app van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Sjef.app. 

Contactgegevens:

Sjef.app B.V.
Adres: Keizersgracht 169
1016 DP Amsterdam
sjef@sjef.app
+31 (0) 20 244 2820

  1. Indien Sjef.app op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Sjef.app de betrokkene daarvan op de hoogte.
 • Artikel 14 – Beveiligingsmaatregelen 
  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Sjef.app verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. 
  2. Gegevens die via de website aan Sjef.app worden verstrekt, zijn versleuteld. Sjef.app maakt gebruik van een HTTPS verbinding.
 • Artikel 15 – Privacybeleid van derden
  1. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met de website zijn verbonden. Sjef.app aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacybeleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.
 • Artikel 16 – Wijzigingen 
  1. Sjef.app behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacybeleid van Sjef.app.
 • Artikel 17 – Datalek
  1. Indien zich bij Sjef.app een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Sjef.app daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien er sprake is van een datalek bij Sjef.app dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Sjef.app de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.
 • Artikel 18 – Cookies
  1. Sjef.app gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
  2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. 
  3. Sjef.app plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.
  4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Sjef.app zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
  5. Soorten cookies en doelen:
De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Sjef.app Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

Sjef.app ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan Sjef.app zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Sjef.app op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Sjef.app heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.
 • Artikel 19 – Klacht indienen
  1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Sjef.app niet in overeenstemming is met dit privacybeleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Sjef Kassasysteem

Meer info ontvangen?

Laat je gegevens achter en één van onze Sjeffer komt binnen 24 uur bij je terug met meer informatie!

Teruggebeld worden?

Even geen tijd? Laat je telefoonnummer achter en wij komen binnen 24 uur bij je terug met meer info.