Algemene voorwaarden

Algemeen

 • 1. Definities

  Sjef. app:
  Sjef. app B.V gevestigd aan de Keizersgracht 169, 1016 DP te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78331412

  Platform: De (mobiele) website van Sjef.app haar diensten aanbiedt.

  Diensten: Via het platform tot elkaar brengen van Eindgebruiker en Wederpartij.

  Eindgebruiker: De (rechts)persoon die gebruik maakt van de door Sjef.app aangeboden diensten op het platform

  Wederpartij: De (rechts)persoon die via het platform zijn diensten aanbiedt.

 • 2. Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of overeenkomst tussen Sjef.app en haar wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De Opdrachtgever en Sjef.app zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomt, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 4. Indien Sjef.app niet steeds strike naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat Sjef.app het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.
 • 3. Dienstverlening
 1. Sjef.app biedt haar diensten aan via haar platform. Doel van haar dienstverlening is om bijvoorbeeld een eindgebruiker bestellingen te laten plaatsen bij een Wederpartij. Daarnaast kan Eindgebruiker gebruik maken van het Platform om zijn fysieke bezoek aan een Wederpartij te laten registreren. Sjef.app speelt louter een faciliterende rol in het samenbrengen van Eindgebruiker en Wederpartij, er komt pertinent geen koopovereenkomst tot stand tussen Sjef.app en Eindgebruiker.
 2. Sjef.app mag ten alle tijden wijzigingen aanbrengen met betrekking tot het ontwerp van het platform en het uiterlijk van het platform, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 • 4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven
 1. Alle aanbiedingen van Sjef.app zijn vrijblijvend. Door Sjef.app uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door wederpartij wordt aanvaard, dan heeft Sjef.app het recht om het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden Sjef.app op geen enkele wijze. Sjef.app is steeds bevoegd om dergelijke kennelijke verschrijvingen en vergissingen te herstellen.
 3. Wanneer de aanvaarding door Wederpartij op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Sjef.app uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.
 5. Indien het aanbod is gebaseerd op door wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Sjef.app gerechtigd de in het aanbod vermelde tarieven aan te passen.
 6. Aanbiedingen, offertes en/of prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 7. Sjef.app is gerechtigd prijzen en tarieven opnieuw vast te stellen. De nieuwe tarieven gelden met ingang van het moment van wijziging voor alle wederpartij van de ruimte die vanaf moment van wijziging een ruimte afnemen bij Sjef.app.
 • 5. Looptijd
 1. Tenzij anders overeengekomen zijn partijen een overeenkomst aangegaan met een looptijd van een jaar. De overeenkomst kan uiterlijk twee maanden voor de einddatum worden opgezegd per aangetekend schrijven.
 2. Na verloop van de aanvankelijk overeengekomen looptijd zal de overeenkomst, mits er niet geldig is opgezegd, stilzwijgend worden verlengd met de aanvankelijk overeengekomen looptijd.
 • 6. Prijzen, betaling en incassokosten
 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 2. Betaling zal steeds, binnen 14 dagen na factuurdatum, geschieden via automatische incasso. Sjef.app zal eens per kwartaal factureren.
 3. Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling van een factuur, dan is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 4. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar verschuldigde bedrag aan Sjef.app. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Wederpartij is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • 7. Overmacht
 1. In geval van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Sjef.app, is Sjef.app gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Sjef.app wordt in het kader van de algemene voorwaarden verstaan: iedere niet-toerekenbare tekortkoming van Sjef.app zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsstoringen, mededelingen van overheidswege, inbraak, brand, sabotage, internet- of stroomstoringen of een andere technische storing.
 3. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn/haar verplichtingen jegens Sjef.app na te komen.
 • 8. Aansprakelijkheid
 1. Sjef.app is voor de werking van het platform afhankelijk van een internetprovider. Sjef.app zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website zo spoedig mogelijk op te lossen. Sjef.app is echter niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt c.q. zal lijden in verband met het niet ononderbroken dan wel niet volledig beschikbaar zijn van het platform.
 2. Onverminderd hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel is Sjef.app slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet. Iedere aansprakelijkheid van Sjef.app voor vervolgschade, zoals bedrijfsschade, winstdervingen en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Sjef.app aansprakelijk is voor de door wederpartij geleden schade te alle tijden beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 5. Wederpartij dient Sjef.app uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij/zij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen worden zijn met de door hem/haar geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. Sjef.app is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van Wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 7. Wederpartij kan Sjef.app niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:b) door aanwijzingen of instructies van of namens wederpartij;
  a). door ondeskundig gebruik van het platform of hardware of gebruik in strijd met de door Sjef.app verstrekt instructies, adviezen en gebruiksaanwijzingen;
  b). door aanwijzingen of instructies van of namens wederpartij;
 8. Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Sjef.app uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 • 9. Vrijwaringen
 1. Wederpartij zal Sjef.app vrijwaren voor aanspraken van derden (hieronder begrepen Eindgebruikers).
 2. Indien wederpartij (elektronische) gegevens aan Sjef.app verstrijkt garandeert zij dat deze gegevens vrij zijn (IE)rechten, virussen en defecten.
 • 10. Inschakeling derden
 1. Sjef.app is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Sjef.app betracht uiterste zorgvuldigheid met betrekking tot het inschakelen van derden. Desondanks is Sjef.app niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze derden.
 • 11. Intellectueel eigendom
 1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het platform en het materiaal wat op het platform is gepubliceerd blijven berusten bij Sjef.app. Het staat Wederpartij niet vrij enige inhoud te kopiëren, hergebruiken en/of te publiceren.
 • 12. Wijzigingen
 1. Sjef.app behoudt zich het recht voor om ten alle tijden deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden te vinden op de website.
 • 13. Toepasselijk recht
 1. Op de tussen Sjef.app en Wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Sjef.app is gevestigd, zij het dat Sjef.app altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Wederpartij is gevestigd.

Eenvoudig online tijdsloten reserveren

Maak jouw winkel gereed voor click & collect! Het reserveren van tijdsloten en pre-orderen van producten is snel en gemakkelijk zelf in te richten.