Algemene voorwaarden

 •  ALGEMENE VOORWAARDEN SJEF.APP 

Artikel 1 – Definities 

 1. Sjef.app B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 78331412, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Sjef.app. 
 2. De Wederpartij van Sjef.app wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Wederpartij. 
 3. Partijen zijn Sjef.app en Wederpartij samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tussen partijen. 
 5. Met diensten wordt bedoeld de in de overeenkomst gespecificeerde diensten die door Sjef.app worden geleverd zoals bestel- en betaal oplossingen, hardware en andere gerelateerde producten en werkzaamheden. 
 6. Met eindgebruiker wordt de (rechts)persoon die de bestelling plaatst bedoeld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Sjef.app. 
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. 
 3. De overeenkomst bevat voor Sjef.app steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

Artikel 3 – Dienstverlening

 1. Sjef.app biedt haar diensten aan via haar platform. Doel van haar dienstverlening is om een eindgebruiker bestellingen te laten plaatsen bij een Wederpartij. Sjef.app speelt louter een faciliterende rol in het samenbrengen van Eindgebruiker en Wederpartij, er komt pertinent geen koopovereenkomst tot stand tussen Sjef.app en Eindgebruiker. Wederpartij zal conform wet- en regelgeving met de klantgegevens van eindgebruiker omgaan en waar nodig zijn eigen algemene voorwaarden via het platform ter hand stellen en van toepassing verklaren.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes 

 1. De aanbiedingen van Sjef.app zijn hooguit veertien dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes/overeenkomsten zijn indicatief en geven de Wederpartij bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 5 – Prijzen 

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van Sjef.app genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Sjef.app niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. 
 4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk besteedde uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sjef.app, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Sjef.app gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Sjef.app aan Wederpartij tijdig laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Wederpartij heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomst. 

Artikel 6 – Prijsindexering 

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Sjef.app heeft het recht de aan Wederpartij te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen. 
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan Wederpartij. 

Artikel 7 – Betaling 

 1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is. 
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door Sjef.app opgegeven bankrekeningnummer. 
 3. Betaalt Wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Sjef.app gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 4. Blijft Wederpartij in gebreke, dan zal Sjef.app tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de Wederpartij. Wanneer Wederpartij in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Sjef.app. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van Sjef.app op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert Wederpartij zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Sjef.app, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Sjef.app te betalen. 

Artikel 8– Abonnement

 1. Sjef.app biedt betaalde services aan die op periodieke basis moeten worden betaald. Dit zijn abonnementsdiensten. Daarnaast biedt zij, op basis van offertes, maatwerk aan voor diensten die op evenementen en in horecagelegenheden worden geleverd.
 2.  Abonnementsdiensten houden in dat er terugkerende vergoedingen en/of verplichtingen worden verwacht.
 3. Bij abonnementsdiensten kan er gekozen worden voor een maandelijkse betaling of een jaarlijkse betaling. Bij een jaarlijkse betaling zal er een korting worden verstrekt.
 4. Bij aanmelding voor een abonnementsservice gaat de Wederpartij, ook na een gratis proefperiode, er mee akkoord dat er kosten in rekening worden gebracht voor het abonnement en eventuele toepasselijke belasting. Dit zijn de abonnementskosten en servicekosten.
 5.  Maandelijkse abonnements- en servicekosten worden op de eerste van de maand in rekening gebracht totdat ze schriftelijk zijn opgezegd. 
 6. Jaarlijkse abonnementskosten zullen jaarlijks, vanaf het moment van ingaan van het abonnement, in rekening worden gebracht totdat ze schriftelijk zijn opgezegd.
 7.  De overeenkomst tussen Wederpartij en Sjef.app wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 8.  Gedurende de duur en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden krijgt de Wederpartij toegang tot en kan de Wederpartij gebruik maken van de producten waarop de Wederpartij zich heeft geabonneerd, hetzij door middel van een betalend abonnement, hetzij door middel van een gratis proefabonnement. 
 9.  Elk product kan updates, cloud-gebaseerde diensten, supportdiensten, applicaties of documentatie bevatten, die elk onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, voor zover van toepassing.
 10.  Sjef.app kan te allen tijde een onderdeel van de aangeboden producten aanvullen, wijzigen of stopzetten.
 11. Wederpartij is verantwoordelijk voor alle handelingen die onder zijn Sjef.app-accountgegevens worden verricht, ongeacht of deze handelingen door Wederpartij, zijn werknemers of een derde partij worden verricht.
 12.  Wederpartij zal alle accountgegevens die in zijn bezit of onder zijn controle zijn, afdoende beveiligen. Sjef.app is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van het account van de Wederpartij.

Artikel 9 – Terugbetaling- en annuleringsbeleid Sjef.app

 1. Een Wederpartij kan een abonnement opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Abonnementen zijn niet tussentijds opzegbaar.
 2. Bij evenementen geldt dat er een offerte op basis van maatwerk wordt verstrekt waarbij er geen opzegtermijn in acht wordt genomen.
 3. Als de Wederpartij het abonnement annuleert blijft hij/zij toegang houden tot het Sjef-account tot het einde van de op dat moment lopende periode, met verval van zijn recht op restitutie van reeds verschuldigde of betaalde abonnementskosten.
 4. Sjef behoudt zich het recht voor om abonnementskosten te wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Als u de abonnementskosten blijft gebruiken na kennisgeving van een wijziging in de abonnementskosten, betekent dit dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Artikel 10 – Service Level Agreement

 1. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Wederpartij zal Sjef.app steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.
 2. Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van software, hardware, platform en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door Sjef.app aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Sjef.app zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door Wederpartij te leveren tegenbewijs zal de door Sjef.app gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Artikel 11 – Informatieverstrekking door Wederpartij 

 1. Wederpartij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Sjef.app. 
 2. Wederpartij is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Sjef.app meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen 
 3. Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Sjef.app ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 
 4. Wederpartij vrijwaart Sjef.app voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde. 
 5. Indien en voor zover Wederpartij dit verzoekt, retourneert Sjef.app de betreffende bescheiden. 
 6. Stelt Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Sjef.app verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van Wederpartij. 

Artikel 12 – Content

 1. Wederpartij garandeert dat hij de eigenaar is van de Producten en bevoegd is de Producten aan te bieden en te verkopen. Alle informatie die Wederpartij over de Producten opneemt in de Webshop dient volledig en correct te zijn. 
 2. Wederpartij dient zijn verplichtingen die voortvloeien uit de bestellingen die via het platform geplaatst zijn en die voortvloeien uit wet- en regelgeving volledig en tijdig na te komen. Levert Wederpartij Producten aan consumenten, dan wordt in het bijzonder hierbij verwezen naar de Wet handhaving consumentenbescherming.
 3. Het is Wederpartij niet toegestaan:
  a. Producten aan te bieden via Sjef die in strijd zijn met nationale of internationale wet- en regelgeving;
  b. Misleidende informatie over de Producten via Sjef te publiceren;
  c. Content, zoals vormgeving, logo’s, foto’s van Producten of productomschrijvingen, via Sjef te publiceren die de rechten van een derde schendt, zoals auteursrechten of portretrechten, of die in strijd is met nationale of internationale wet- en regelgeving;
  d. Via Sjef handel te drijven met criminelen of criminele organisaties;
  e. Met het gebruik van Sjef frauduleuze handelingen te verrichten of handelingen te verrichten die in strijd zijn met nationale of internationale wet- en regelgeving.
  f. Indien Sjef.app weet of het vermoeden heeft dat Wederpartij in strijd handelt met deze overeenkomst en in het bijzonder met het genoemde in dit artikel, dan is Sjef.app bevoegd, zonder Wederpartij daarvan vooraf in kennis te stellen, het Account van Wederpartij te blokkeren zodat via de Webshop geen bestellingen meer kunnen worden geplaatst. Wederpartij wordt via de e-mail van een dergelijke blokkering in kennis gesteld. 

Artikel 13 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Sjef.app voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. 
 2. Sjef.app heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot. 
 4. Het is de verantwoordelijkheid van Wederpartij dat Sjef.app tijdig kan beginnen aan de opdracht. 
 5. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet Wederpartij Sjef.app schriftelijk in gebreke stellen. 

Artikel 14 – Wijziging en meerwerk

 1. Indien Sjef.app op verzoek of met voorafgaande instemming van Wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Sjef.app. Sjef.app is niet verplicht aan dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen daarvoor een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Wederpartij realiseert zich dat wijzigingen en meerwerk (kunnen) leiden tot het verschuiven van (leverings)termijnen en (oplever)data. Door Sjef.app aangegeven nieuwe (leverings)termijnen en (oplever)data vervangen de eerdere.
 3. Voor zover voor de overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, zal Sjef.app desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Artikel 15 – Vergunningen

 1. Indien nodig draagt Wederpartij zorg voor het verkrijgen en behouden van alle nodige vergunningen, ook die van overheidswege, die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren. Hieronder valt ook het gebruik van toegangswegen naar de locatie waar Sjef.app in het kader van de overeenkomst werkzaamheden moet verrichten, zoals het leveren van systemen en andere zaken.
 2. Alle schade die ontstaat door het niet tijdig aanwezig zijn van een vergunning komt voor rekening van Wederpartij. Dit geldt in het bijzonder voor de kosten van eventuele wachttijden en extra transportkosten van Sjef.app.

Artikel 16 – Diensten van Derden

 1. Diensten van Derden zijn producten, applicaties, diensten, software, netwerken, systemen, directory’s, websites, databases en informatie van derden waar een of meer producten aan gekoppeld zijn, of die de Wederpartij in combinatie met een of meer producten kan verbinden of activeren.
 2. De Wederpartij kan ervoor kiezen om Diensten van Derden te activeren, in te loggen of er gebruik van te maken.
 3. De Wederpartij gaat ermee akkoord dat de  toegang tot en het gebruik dergelijke Diensten van Derden uitsluitend wordt beheerst door de voorwaarden van dergelijk Diensten van Derden en dat Sjef.app niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor, en geen verklaringen aflegt of garanties biedt met betrekking tot enig aspect van dergelijke Diensten van Derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun inhoud, functionaliteit of data praktijken (ook met betrekking tot Wederpartijgegevens en Persoonsgegevens) of enige interactie tussen Wederpartij en de aanbieder van dergelijke Diensten van Derden, ongeacht of deze Diensten van Derden worden geleverd door een derde partij die lid is van een Sjef.app partnerprogramma of anderszins door Sjef.app is aangemerkt als “gecertificeerd”, “geïntegreerd” of “goedgekeurd” door Sjef.app.
 4. Het gebruik door de Wederpartij van Diensten van Derden geschiedt uitsluitend tussen de Wederpartij en de betreffende aanbieder. Wederpartij doet onherroepelijk afstand van elke vordering tegen Sjef.app met betrekking tot dergelijke Diensten van Derden. 
 5. Sjef.app is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijke veroorzaakt door of in verband met de activering, de toegang of het gebruik van dergelijke Diensten van Derden door de Wederpartij, of het vertrouwen van de Wederpartij in de privacy praktijken, gegevensbeveiliging processen of andere beleidsregels van dergelijke Diensten van Derden.

Artikel 17 – Verrekening 

Wederpartij doet afstand van zijn recht om een schuld aan Sjef.app te verrekenen met een vordering op Sjef.app. 

Artikel 18 – Opschorting 

Wederpartij doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Artikel 19 – Overdracht van rechten 

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 20 – Levering 

Van levering is sprake:

 1. Indien de goederen door of namens Wederpartij worden afgehaald bij Sjef.app. 
 2. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder, door de overdracht van de goederen aan deze beroepsvervoerder. 
 3. Bij verzending door vervoersmiddelen van Sjef.app, door de aflevering van de goederen aan Wederpartij. 
 4. Vanaf het moment dat de goederen zijn geleverd, komen de goederen voor risico van Wederpartij. 
 5. Sjef.app is gerechtigd een order in gedeelten uit te leveren. Sjef.app is gerechtigd betaling per deellevering te verlangen. 
 6. Door Sjef.app opgegeven levertijden zijn louter indicatief en gelden slechts bij benadering. In geen geval is er sprake van een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst. 
 7. Bij overeenkomsten die volgens de maatschappelijke praktijk van de rechtsorde een internationaal karakter hebben, geschiedt de levering in beginsel Af fabriek (Ex Work). Wanneer er als leveringsconditie één van de overige ‘incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende ‘incoterms’ van toepassing zijn. 

Artikel 21 – Reclamering 

 1. Reclamering bij Sjef.app inzake een gebrek dient schriftelijk te gebeuren. 
  a. In geval van een waarneembare tekortkoming direct bij levering van de zaak. 
  b. In geval van een niet-waarneembare tekortkoming binnen twee dagen na het ontdekken van het gebrek
  c. In elk geval dient de reclamering schriftelijk aan Sjef.app kenbaar gemaakt te worden.
  d. Indien niet binnen de termijnen uit art. 6.1 wordt gereclameerd, wordt de Wederpartij geacht de goederen in deugdelijke staat te hebben ontvangen. 
  e. Een tekortkoming geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of het opschorten van zijn verbintenis. 

Artikel 22 – Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Sjef.app in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Sjef.app kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Sjef.app onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Sjef.app kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Sjef.app niet aan zijn verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Sjef.app niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 
 3. Sjef.app is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Sjef.app als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 

Artikel 23- Aansprakelijkheid schade 

 1. Sjef.app zal zich naar beste vermogen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website zo spoedig mogelijk op te lossen. Sjef.app is echter niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt c.q. zal lijden in verband met het niet ononderbroken dan wel niet volledig beschikbaar zijn van het platform.
 2. Onverminderd hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel is Sjef.app slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet. Iedere aansprakelijkheid van Sjef.app voor vervolgschade, zoals bedrijfsschade, winstdervingen en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de internetverbinding en stroomvoorziening met betrekking tot alle door Sjef.app verrichtte diensten. Sjef.app kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiende uit een niet functionerende internetverbinding, stroomvoorziening of andersoortige storingen.
 4. Wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 5. Indien Sjef.app aansprakelijk is voor de door wederpartij geleden schade te allen tijde beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
 6. Wederpartij dient Sjef.app uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij/zij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen worden zijn met de door hem/haar geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7. Sjef.app is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij of door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 8. Wederpartij kan Sjef.app niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:|
  a. door ondeskundig gebruik van het platform of hardware of gebruik in strijd met de door Sjef.app verstrekt instructies, adviezen en gebruiksaanwijzingen;
  b. door aanwijzingen of instructies van of namens wederpartij;
  c. Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Sjef.app uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

Artikel 24 – Aansprakelijkheid Wederpartij 

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Sjef.app verschuldigd zijn. 
 2. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé Wederpartij zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van Wederpartij, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van Wederpartij als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld. 

Artikel 25 – Vrijwaring 

De Wederpartij vrijwaart Sjef.app tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Sjef.app geleverde goederen en/of diensten. 

Artikel 26 – Verval van de vordering 

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door Sjef.app vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 27 – Verzekering 

 1. Wederpartij verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Sjef.app die bij Wederpartij aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal. 
 2. Wederpartij geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage. 

Artikel 28 – Klachtplicht 

 1. Wederpartij is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Sjef.app. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Sjef.app in staat is hierop adequaat te reageren. 
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Sjef.app gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. 

Artikel 29 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht 

 1. De bij Wederpartij aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Sjef.app totdat Wederpartij de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Sjef.app zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Sjef.app het recht om zijn verbintenis op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Sjef.app worden tegengeworpen. 
 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Sjef.app het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat Wederpartij volledig en conform afspraak heeft betaald. 
 4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van Wederpartij zijn de verplichtingen van Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 30 – Intellectueel eigendom 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder begrepen auteursrechten, octrooirechten, merkrechten en tekeningen- en modellenrechten – op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen berusten uitsluitend bij Sjef.app of diens licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar aan derden. 
 2. Indien in afwijking van artikel 23.1 Sjef.app bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Wederpartij ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op Wederpartij, dan laat dit de bevoegdheid van Sjef.app onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Sjef.app aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Wederpartij zijn of worden gedaan. 
 3. Sjef.app is gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming hetgeen uiteengezet in 23.1. Wederpartij zal technische beveiligingsvoorzieningen nimmer verwijderen of ontwijken. 
 4. Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. 
 5. Wederpartij zal de goederen, programmatuur, websites, databestanden en apparatuur enkel overeenkomstig zijn doel gebruiken en eventueel misbruik per ommegaande aan Sjef.app melden. 

Artikel 31 – Geheimhouding 

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheim houden.
 2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: 
 3. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht; 
 4. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij; 
 5. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken 
 6. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht. 
 7. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan. 

Artikel 32 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht 

 1. Overtreedt Wederpartij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt Wederpartij ten behoeve van Sjef.app een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Sjef.app waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 33 – Niet-overname personeel 

Wederpartij neemt geen medewerkers van Sjef.app (of van ondernemingen waarop Sjef.app ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd. 

Artikel 34 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sjef is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.